AKTUÁLNÍ CENÍK ZA UDĚLENÍ LICENCE K PATENTU CZ299351B6


PLATNÝ KE DNI 1.1.2019

ROZMEZÍ
(počet uživatelů 1))
Cena 3) za uživatele a měsíc
do 34 999 2) 1 050 000 Kč
35 000 - 249 999 29 Kč
250 000 - 499 999 25 Kč
500 000 - 999 999 15 Kč
nad 1 mil 12 Kč
nad 5 mil 9 Kč1) uživatel – jedná o počet stažení mobilních aplikací využívajících patent č. CZ299351B6 bez ohledu, zda je uživatel daný měsíc aktivní a používaného operačního systému
2) při počtu uživatelů do 34 999 je cena stanovena jako měsíční paušální poplatek bez ohledu na počet uživatelů
3) Uvedené ceny jsou bez DPH

Pro začínající Start-up lze s majitelem patentu sjednat individuální podmínky – požadavek zasílejte na info@dpay.cz
UPOZORNĚNÍ:
Dovolujeme si Vás tímto informovat o existenci patentu č. CZ299351B6 s názvem „Způsob provádění platební transakce s využitím mobilního terminálu“ vedeného u Úřadu průmyslového vlastnictví pod sp.zn. PV 2007-504, jehož vlastníkem je obchodní společnost DIRECT pay, s.r.o., IČO: 261 70 752, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Ostrovní 126/30, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod. sp. zn. C 76627. Bližší specifikaci patentu naleznete zde.

Majitel patentu dle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, ve znění pozdějších předpisů, domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny. Majitel patentu má také dle ust. § 5 odst. 1 citovaného zákona, právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, byla-li zásahem do práv způsobena nemajetková újma. V takovém případě může soud dle § 5 odst. 2 citovaného zákona na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že shora uvedený patent podléhá právní ochraně dle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme, že v případě, že někdo využije patent bez souhlasu vlastníka, dopustí se zásahu do práv vlastníka a tím porušení zákona. Zároveň může být naplněna skutková podstata trestného činu porušení chráněných průmyslových práv, kterého se dle § 269 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dopustí ten, kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku.